Meer artikelen

Nieuwe regels maken doorwerken na bereiken AOW-leeftijd makkelijker

wo 1 februari 2023

Werknemers die na hun pensioen willen doorwerken, zijn meer dan welkom nu personeel zo schaars is. Nieuwe regels maken dat makkelijker. Zo wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort van 13 naar 6 weken.

Veel werknemers voelen zich na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog fit genoeg om door te werken. De groep vormt zeker met de huidige arbeidskrapte een interessant arbeidspotentieel. Voor deze groep geldt een verlicht arbeidsrechtelijk regime sinds de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De Eerste Kamer heeft enkele wijzigingen in deze wet aangenomen, die het werken met deze groep nog makkelijker maakt. Hieronder staan de belangrijkste regels samengevat, inclusief enkele aandachtspunten voor HR.

Ziekte, opzegverbod

De maximale loondoorbetaling bij ziekte was voor een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd al veel korter dan gangbaar (13 in plaats van 104 weken) en zal nu nog verder worden verkort naar 6 weken. De wijziging van 13 naar 6 weken zal per 1 juli 2023 worden doorgevoerd. Er geldt daarbij een overgangsregeling voor werknemers die op het moment van de wijziging al ziek waren. Voor die groep blijft de termijn van 13 weken gelden. Ook de duur van het opzegverbod bij ziekte en het recht op een ziektewetuitkering wordt teruggebracht naar 6 weken. Datzelfde geldt voor de duur van de re-integratieverplichtingen. De re-integratieverplichtingen zijn soepeler: als werkgever hoef je een zieke AOW’er geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever (geen tweede spoor re-integratie) en geen plan van aanpak voor re-integratie op te (laten) stellen. Dit alles geldt overigens alleen als de ziekte begon na de AOW-leeftijd.

Ontslagbepaling, geen transitievergoeding

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer gelden bijzondere bepalingen. Zo mag een werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder diens instemming, zonder toestemming van UWV of ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. Voldoende is dat de arbeidsverhouding bestond vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor de werknemer die na zijn AOW-leeftijd in dienst treedt, gelden de normale opzegbepalingen. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werknemer hoefde al geen transitievergoeding te worden betaald. Dit blijft zo.

Ruimere ketenregeling

De ketenregeling voor AOW-gerechtigden is veel ruimer: pas na maximaal zes tijdelijke contracten en/of vier jaar (48 maanden) ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bovendien tellen alleen de arbeidsovereenkomsten mee die met de werknemer zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Consequenties voor pensioen

Voor de werknemer die na zijn pensioen wil doorwerken, kan het voordelig zijn om het pensioen nog niet te laten ingaan zolang hij nog salaris krijgt. Ook is het mogelijk het pensioen voor een evenredig gedeelte uit te stellen, als de werknemer besluit na het bereiken van zijn formele pensioenleeftijd in deeltijd door te werken. Bij uitstel mag de pensioenopbouw volgens het tot dan toe gehanteerde stelsel worden voortgezet. Er vindt dan een herrekening plaats, wat leidt tot een hogere pensioenuitkering.

Goedkoper

Werknemers in de AOW-gerechtigde leeftijd zijn voor een werkgever goedkoper, omdat er minder werknemerspremies worden ingehouden. Ook de werknemers zelf zijn voordelig uit; zij vallen in een gunstig belastingtarief (2023: 19,03%). Het advies is wel om werknemers te verwijzen naar de Belastingdienst om daar de gevolgen van het doorwerken te checken, zodat onaangename verrassingen bij een belastingaangifte kunnen worden voorkomen.

Informatieplicht

In situaties van doorwerken bij pensioen zijn de belangen voor de werknemer vaak groot. Dit brengt voor een werkgever een zorgplicht mee. Een werkgever moet, binnen redelijke grenzen, voorkomen dat de werknemer onder invloed van onjuiste veronderstellingen een bepaalde keuze maakt. In dit proces is dan ook zorgvuldigheid geboden en het dringende advies is dan ook om in een dergelijke situatie advies in te winnen bij een pensioenadviseur.

Meer informatie of advies?

Wil je meer informatie of advies over het werken met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt? Neem dan contact op.

Actueel
menu
Contact