Meer artikelen

Arbeidsovereenkomst tips

ma 1 augustus 2022

Arbeidsovereenkomst tips

Het aangaan of verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij het aangaan of verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst moeten verschillende zaken in acht worden genomen:

  • Einddatum moet duidelijk en objectief bepaalbaar zijn.
  • De ketenregeling beperkt het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten.
  • Bij overeenkomsten van zes maanden of langer moet tijdig worden aangezegd of de overeenkomst verlengd wordt.
  • Proeftijd is toegestaan afhankelijk van de duur van de overeenkomst.
  • Mogelijkheid tot tussentijdse opzegging kan in de overeenkomst worden opgenomen.
  • Concurrentiebeding kan alleen bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang worden opgenomen​​.

Arbeidsovereenkomst voor duur van een project

Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project kan beëindigd worden zodra het project is afgerond. Een rechter oordeelde dat een dergelijke clausule in de arbeidsovereenkomst ongeldig was, waardoor de overeenkomst als voor onbepaalde tijd werd beschouwd. De opzegging door de werkgever werd beschouwd als een beëindiging van de overeenkomst, wat onaantastbaar werd omdat de werknemer niet tijdig bezwaar maakte​​.

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder opzegging, maar bij een duur van zes maanden of langer moet de werkgever een maand voor het einde aangeven of de overeenkomst wordt voortgezet. Bij niet-naleving kan een vergoeding verschuldigd zijn. Een voorbeeldcasus beschrijft hoe een werkneemster die onterecht op staande voet ontslagen werd, recht kreeg op een aanzegvergoeding omdat de werkgever de aanzegverplichting niet had nageleefd​​.

Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg en transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling overleg is de werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen, tenzij dit wordt overeengekomen. Er kunnen andere compensaties worden afgesproken, zoals studie of outplacementtrajecten. Het is belangrijk dat de werknemer goed begrijpt wat de regeling inhoudt en zich eventueel laat bijstaan tijdens de onderhandelingen. Als de onderhandelingen mislukken en de arbeidsovereenkomst via de rechter of UWV wordt beëindigd, is de transitievergoeding meestal wel verplicht​​.

Afwijzing ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst

Een rechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als er een redelijke grond is en herplaatsing niet mogelijk is. Een casus beschrijft hoe een verzoek tot ontbinding op basis van frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, en andere omstandigheden werd afgewezen. De rechter oordeelde dat de werkgever onvoldoende pogingen had gedaan om de arbeidsverhouding te verbeteren en dat de ontslaggronden niet voldoende onderbouwd waren​​.

HR Trends 2023

Door krapte op de arbeidsmarkt verschuiven steeds meer flexibele arbeidsrelaties naar vaste contracten, ondanks de financiële prikkels van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert vaste contracten bij structureel werk. De voordelen van een vast contract zijn onder meer de lage WW-premie en eenvoudiger concurrentiebedingen. Nadelen zijn het risico van doorbetaling bij ziekte en de noodzaak van een goed dossier bij ontslag​​.

Meer informatie over arbeidsovereenkomsten? Neem contact met ons op.

Tag: Arbeidsrecht

Actueel
menu
Contact